s
Komisé Ann Marie T. Sullivan, M.D
Andrew M. Cuomo, Gouvéné

Kisa OMH ye?

Eta Nouyòk gen yon gwo sistèm sante mantal ak plizyè fasèt ki bay plis pase 500,000 moun sèvis chak ane. Biwo Sante Mantal la [Office of Mental Health, OMH] opere plizyè sant sikyatri atravè Eta a, epi tou li kontwole, sètifye ak sipèvize plis pase 250 pwogram, ki sou direksyon gouvènman lokal ak ajans karikativ. Pwogram sa yo gen plizyè pwogram tankou sa kote pasyan bezwen oswa pa bezwen entène lopital pou jwenn sèvis, pwogram ijans, soutyen kominote a, swen rezidansyèl ak pou fanmi.

Pou kesyon sou sèvis sante mantal, pou jwenn yo kote ki ofri sèvis sante mantal oswa pou depoze yon plent, rele Relasyon Kliyan OMH la gratis nan 1(800) 597–8481.

Si ou gen yon Kriz nan moman an 1(800) 273–TALK (8255)